Villkor, juridiska uppdrag

När du anlitar oss gäller generellt följande:

 • Den första inledande rådgivningstimmen betalar du alltid i anslutning till besöket. Du får en faktura med posten alternativt via mejl, som du betalar till angivet bankgiro.
  Det går inte att betala kontant. All betalning sker efter fakturering. Minsta belopp att betala är alltid betalning för en rådgivningstimme. Vi fakturerar enligt samma taxa som används av Rättshjälpsmyndigheten och som ändras årligen.
  För år 2017 gäller en rättshjälpstaxa om 1 678 kr per timme inklusive moms.

 • Under vårt första möte går vi igenom ditt ärende och vad vi kan göra för just dig.
  Vi upprättar ett skriftligt uppdragsavtal och specificerar uppdraget samt bestämmer hur uppdraget ska faktureras. I samband därmed genomför vi en jävskontroll enligt advokatetiska regler.
  Vårt uppdrag som advokater innebär tystnadsplikt, objektivitet och lojalitet mot dem som anlitar oss.
  Det är därför viktigt att genomföra en jävskontroll för att säkerställa att vi inte redan anlitats av motpart eller av annan anledning har insyn i omständigheter som gör att det inte skulle vara möjligt för oss att utföra vårt uppdrag i enlighet med de advokatetiska regler som gäller enligt lag. Om så skulle vara fallet är vi förhindrade att åta oss ditt uppdrag.

 • Om ärendet rör ett juridiskt område, där du har rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring, hjälper vi till med ansökan om rättsskydd till ditt försäkringsbolag.
  Viktigt att du medtar gällande försäkringsbevis till första tillfället. Då har vi möjlighet att avgöra om ditt ärende
  täcks av hemförsäkringens rättsskydd eller inte.
  Om du beviljas rättskydd, måste du stå viss del (idag: 20 procent) av kostnaderna själv. Rättsskyddsavgiften delfaktureras regelbundet för att inte den slutliga kostnaden ska kännas oöverstiglig.

 • Om din inkomst är lägre än 260.000 kr och det rör sig om ett juridiskt område som täcks av rätten till rättshjälp, hjälper vi till med ansökan. Om du beviljas rättshjälp, ska du i regel erlägga en rättshjälpsavgift själv. Rättshjälpsavgiftens storlek fastslås av respektive beslutsfattare i samband med att rättshjälp beviljas.

 • Vid det första rådgivningstillfället överenskommer vi också om hur fortsatt debitering av uppdraget ska gå till. Ibland är det nödvändigt med förskottsbetalning.
  I dessa fall finns de pengar du betalar in avskilda på särskilt klientmedelskonto med eget bankgiro till dess att slutbetalning ska ske.

 • Ibland är det möjligt att komma överens om ett fast pris för uppdraget.
  Vid andra tillfällen är det bra att komma överens om månatliga delbetalningar, för att inte slutfakturan ska bli för tung att bära. Vi för en diskussion runt den ekonomiska regleringen av uppdraget vid det första rådgivningstillfället och ingår en skriftlig överenskommelse om vilka betalningsrutiner som passar bäst i just ditt fall.

 • Att anlita juridiskt biträde är kostsamt. Det är därför viktigt att redan från början vara medveten om vad du har att förvänta dig och vilka möjligheter det finns att få hjälp med kostnaderna.

Ring eller mejla om juridiska uppdrag

Kontakta oss
 
Skicka!
812
822