Ställföreträdare för barn

Vi har specialkompetens inom barnrätt och åtar oss uppdrag som ställföreträdare för barn efter förordnande från domstol. Vi ser ett barnperspektiv som en förutsättning och självklarhet i varje enskilt ärende som rör barn. Välkommen att kontakta oss!

Specialkompetens inom barnrätt

Barn har rätt att företrädas av ett juridiskt biträde med specialkompetens inom barnrätt. Det kan röra sig om mål enligt Lagen om vård av unga (SFS 1990:52), eller misstanke om brott mot barn enligt Brottsbalkens (SFS 1962:700) regler. Genom vårt arbete genom åren har vårt intresse för barnrätt fördjupats. Vi deltar fortlöpande i fortbildning och brinner för dessa ämnesområden.

Barns rättigheter i fokus

Det finns ett antal skyddsåtgärder stadfästa i lag för att garantera barns rättigheter. Bland annat har barn rätt att företrädas av ett objektivt och fristående juridiskt ombud när de misstänks vara utsatta för brott. Att barnets erfarenheter får komma till uttryck genom särskilda barnsamtal och under ledning av särskilt skolad personal är också av yttersta vikt.

Idag samverkar ofta speciella team för att ta till vara barns intressen. Dessa team kan bestå av 

  • polis
  • förskola eller skola
  • socialtjänst
  • sjukvård
  • övriga involverade myndigheter.

Vi ser det som avgörande att ställföreträdare för barn förstår vikten av att handla på ett rättssäkert sätt, med ett klart barnperspektiv i varje enskild åtgärd där barnets intresse står i fokus.

Ring eller mejla oss om ställföreträdare för barn

Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
836