Rättshjälp och rättsskydd

En rättslig tvist i domstol innebär en stor kostnad för den enskilde. I vissa fall finns möjlighet att få del av kostnaderna för juridiskt biträde täckta via din hemförsäkring alternativt genom ansökan om rättshjälp. Reglerna om när och under vilka omständigheter rättshjälp beviljas finns tillgängliga på följande hemsidor: www.dom.se och www.rattshjalpsmyndigheten.se

Du betalar alltid en viss del av kostnaden själv. Den inledande rådgivningen måste du också alltid betala själv. För att underlätta bedömningen av om du har möjlighet att erhålla rättsskydd ur din hemförsäkring, är det bra om du vid det inledande rådgivningstillfället tar med dig kopia på gällande hemförsäkringsbevis. Ta även med dig uppgifter om din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Försäkringskassan kan hjälpa dig med upplysning angående aktuell SGI. Vid den inledande rådgivningen tar vi ställning till huruvida du har rätt till rättsskydd genom din hemförsäkring. Vi hjälper givetvis också till med ansökan om rättsskydd. Försäkringsbolagen brukar hantera ansökan om rättsskydd skyndsamt. Beslut om du har rätt till rättsskydd eller ej skickas skriftligen direkt till oss i egenskap av ditt juridiska ombud.

Rättsskydd

Rättsskydd prövas efter särskild ansökan av det försäkringsbolag där du tecknat gällande hemförsäkring. Vi hjälper dig med själva ansökan. Ta med dig kopia av gällande hemförsäkringsbrev till vårt inledande rådgivningsmöte.

När beviljas rättsskydd?

Två tidskrav måste vara uppfyllda:

  1. Hemförsäkringen måste ha varit gällande i minst två år innan tvist uppstod. Har du bytt försäkringsbolag under tidsperioden är det inget problem, så länge du kan redogöra för och uppge vilka försäkringsbolag som anlitats under en kontinuerlig och sammanhängande period om minst två år.'
  2. Det måste ha förflutit minst ett år från separation, om det rör sig om en vårdnadstvist.

Bodelningstvister och tvister om underhåll är oftast undantagna från rätten till rättsskydd. Är du osäker om vad som gäller för just ditt försäkringsbolag, är det bra om du ringer försäkringsbolagets rättsskyddsavdelning innan vårt inledande rådgivningsmöte. De har en skyldighet att informera om vilka villkor som gäller. Om rättsskydd beviljas innebär det att försäkringsbolaget betalar 80 procent av kostnaden för juridiskt biträde. Övriga 20 procent ska du erlägga själv i så kallad rättsskyddsavgift direkt till biträdet. Det bästa sättet att reglera rättsskyddsavgiften är att vi kommer överens om en regelbunden delbetalning, exempelvis månatligen. En utdragen vårdnadstvist kan innebära en kostnad för juridiskt biträde, som slutligt överstiger 100.000 kr, varför det är mycket viktigt att rättsskyddsavgiften delbetalas regelbundet för att inte bli lika tung att bära när processen är över.

Rättshjälp

Rättshjälpslagen (SFS 1996:1619) ger ett skydd för den vars inkomster är lägre än 260.000 kr per år. Rättshjälpslagstiftningen är subsidiär, vilket innebär att rättshjälp beviljas om sökanden inte har möjlighet att använda sig av rättsskydd och den sökandens inkomst understiger 260.000 kr per år. Du måste alltid betala kostnaden för den inledande rådgivningen själv. Under rådgivningstillfället görs en bedömning huruvida du har rätt till rättshjälp eller ej. Vi hjälper givetvis till med själva ansökan. Det är tingsrätten som fattar beslut huruvida rättshjälp ska beviljas eller ej. Vid beslutet tas även ställning till hur hög rättshjälpsavgift du skall erlägga. Rättshjälpsavgiftens storlek är beroende av storleken på din inkomst. Även när rättshjälp beviljas är det viktigt att redan från början överenskomma om en delbetalning månatligen av rättshjälpsavgiften, för att inte den slutliga avgiften ska kännas oöverstiglig när målet avslutas.

Rättshjälpstaxan för år 2017 är 1 678 kr inkl. moms.

Ring eller mejla om rättshjälp eller rättsskydd

Kontakta oss
 
Skicka!
812
819