Migrationsrätt

Vi har fördjupade kunskaper inom migrationsrätt och arbetar såväl med frågor runt arbets- och uppehållstillstånd som asylfrågor och anknytningsfrågor. Varmt välkommen att kontakta oss om migrationsrätt!

Svensk migrationsrätt

Den svenska migrationsrätten regleras i Utlänningslagen (SFS 2005:716). Utlänningslagen innehåller regler bland annat avseende

 • asyl
 • uppehållstillstånd
 • arbetstillstånd
 • anknytning
 • verkställighetshinder
 • frågor om inhibition. 

Utlänningslagen har sedan sin tillkomst tillämpats av tre olika instanser:

 1. Migrationsverket
 2. landets migrationsdomstolar
 3. Migrationsöverdomstolen.

Överklagande av Migrationsverkets beslut

När Migrationsverket avgjort ett ärende kan du överklaga beslutet till en migrationsdomstol. I slutet av det skriftliga beslut du får från Migrationsverket hittar du en beskrivning av hur du ska gå till väga. Överklagandet ska inges skriftligen inom 21 dagar från den tidpunkt beslutet delgivits.

I vissa fall har du som sökande rätt till offentligt biträde vid ditt överklagande. Normalfallet är dock att den sökande på egen hand måste betala sina kostnader för juridiskt biträde.

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Den som har en relation med en person som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller på annat sätt är närstående till en sådan person, kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. En sådan ansökan ska lämnas in innan ankomst till Sverige.

Ansökan är avgiftsbelagd.

Så här söker man uppehållstillstånd på grund av anknytning

 • Den som söker uppehållstillstånd beger sig till en svensk ambassad eller konsulat och lämnar där in sin ansökan.
 • Sökanden kommer att kallas till en intervju där hen får redogöra för sin relation till den person man vill anknyta till i Sverige.
 • Personen med uppehållstillstånd i Sverige kommer även hen att bli kallad till motsvarande intervju.
 • Migrationsverket bedömer relationens status. Om anknytning beviljas kommer sökanden att till en början beviljas tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige.
 • Efter viss tidsperiod, som varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan det tillfälliga uppehållstillståndet övergå i ett permanent uppehållstillstånd.

Det är mycket svårt att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning när den sökande redan är i Sverige. Ansökan ska enligt huvudregeln alltid lämnas in från sökandens hemland.

Ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på grund av arbete ska alltid lämnas in innan ankomst till Sverige. För att överhuvudtaget komma ifråga för arbetstillstånd krävs att sökanden har ett anställningserbjudande från en svensk arbetsgivare (Offer of Employment). Anställningserbjudandet måste inges skriftligen på särskild blankett. Förfarandet är komplicerat, se instruktioner på Migrationsverkets hemsida.

Förlängning av arbetstillstånd

Du som redan har ett uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige på grund av arbete måste vara noggrann med att hålla reda på hur och när arbetstillståndet måste förnyas. Det är svårt att på egen hand förstå dessa regler. Om din arbetsgivare inte längre kan ge dig arbete på samma sätt som utlovats är det mycket viktigt att du för en dialog med Migrationsverket om hur du ska göra. 

Ditt arbetstillstånd måste förnyas regelbundet. Om det inte görs kan ditt uppehållstillstånd upphöra och du måste lämna svenskt territorium.

Ring eller mejla oss om migrationsrätt

Kontakta oss
 
Skicka!
812
832