Asylrätt

Vi är specialiserade på asylrätt och brinner för mänskliga rättigheter. Det är Migrationsverket som förordnar offentliga biträden vid asylärenden men den som söker asyl har rätt att föreslå ett eget ombud. Varmt välkommen att kontakta oss i frågor som rör asylrätt!

Ansökan om asyl - hur gör man?

Den som känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland ska ansöka om asyl skriftligen. Vilka mottagningskontor som tar emot asylansökningar framgår på Migrationsverkets hemsida.

  1. Den asylsökande beger sig personligen till något av Migrationsverkets mottagningskontor.
  2. Migrationsverket handlägger asylärendet. 

Giltig passhandling i original krävs

Migrationsverkets prövar asylärendet i flera steg. Den asylsökande måste kunna styrka sin identitet genom giltig identitetshandling - utan giltigt ID blir det mycket svårare att vinna framgång i ärendet. 

Rätten till offentligt biträde vid asylansökan

Den som söker asyl i Sverige har i vissa fall rätt till offentligt biträde. Det är Migrationsverket som förordnar offentliga biträden. 

Om Migrationsverket bedömer att den asylsökande har rätt till offentligt biträde är det staten som står för kostnaden. Den asylsökande har dock alltid rätt att själv föreslå ett ombud som hen känner förtroende för. Migrationsverket godkänner sedan den asylsökandes val, ifall man anser det som lämpligt.

Ensamkommande barn har alltid rätt till offentligt biträde.

Vad räknas som asylskäl?

Det är den asylsökande själv som måste styrka att hen har skäl att känna välgrundad fruktan för förföljelse. Asylskäl bedöms utifrån redogörelsens trovärdighet. Det är möjligt att få så kallad benefit of doubt under förutsättning att giltiga identitetshandlingar i original lämnats in till Migrationsverket.

Tillräcklighetsrekvisitet - är asylskälen tillräckliga?

Asylskälen måste även bedömas vara tillräckliga, vilket är en princip som genom Migrationsöverdomstolens praxis mejslats fram genom ett antal avgöranden. Tillräcklighetsrekvisitet grundas i stort på Migrationsöverdomstolens resonemang med FN:s Handbok som stöd.

Läs gärna mer: Vem räknas som flykting?

Dublinförordningen

Från den 1 januari 2014 gäller den så kallade Dublinförordningen III inom EU. Förordningen innebär att medlemsländerna ska tillämpa principen om att det första medlemslandet en asylsökande ankommer till ska vara ansvarigt för att utreda den personens asylansökan. 

Dublinförordningen har genom förändringarna specificerats och kommer att innebära att fler asylsökande än tidigare kommer att tvingas överklaga Migrationsverkets beslut om överföring till första ankomstland. 

Om man som asylsökande i Sverige fått ett beslut från Migrationsverket om överföring till första ankomstland kan detta överklagas till domstol. Kostnaderna för juridiskt biträde måste i de flesta fall betalas av sökanden själv.

Kontakta en advokat om asylrätt

Ring eller mejla oss i frågor om asylrätt och offentligt biträde.

Kontakta oss
 
Skicka!
812
821