Vårdnad om barn

Som familjerättslig byrå har vi lång erfarenhet av frågor som rör vårdnad om barn i samband med separation, bland annat frågor om gemensam vårdnad respektive ensam vårdnad. Välkommen att kontakta EGALIA advokatbyrå!

Gemensam vårdnad

Om förhållandet inte fungerar och ni slutligt väljer att separera måste beslut fattas avseende barnens

  • vårdnad
  • boende
  • umgänge.

Vid en separation är gemensam vårdnad huvudregel. Det innebär att ni som vårdnadshavare gemensamt svarar för barnens hälsa, omvårdnad och utveckling. 

För att gemensam vårdnad ska fungera krävs ett gott samarbete och att ni kan komma överens ifråga om var barnen ska ha sitt huvudsakliga boende. Ni måste också komma överens om hur barnens rätt till umgänge med den förälder de inte bor med ska se ut.

Familjerättslig rådgivning

Socialtjänsten i varje kommun tillhandahåller kostnadsfritt familjerättslig rådgivning för att lösa eventuella meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna. Om ni kan komma överens avseende vårdnad, boende och umgänge kan socialtjänsten hjälpa till att formulera er överenskommelse i ett vårdnads-, boende- och umgängesavtal, som därefter godkänns av socialnämnden. 

Domstol

Är det inte möjligt att hitta en frivillig överenskommelse återstår att stämma i domstol och genom rättens beslut fastställa vad som är bäst för barnen. En sådan process är utdragen och kostsam.

Kostnaderna för att driva en rättsprocess kan under vissa förutsättningar till viss del täckas av det rättsskydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Om du inte är berättigad till rättsskydd kan du efter särskild prövning i vissa fall få dina kostnader täckta genom rättshjälp.

Vi hjälper till med nödvändiga ansökningar om en rättsprocess måste inledas.

Ensam vårdnad

Om gemensam vårdnad inte fungerar kan du under vissa förutsättningar yrka om så kallad ensam vårdnad. Under senare år har dessa tvister ökat markant i Sveriges tingsrätter.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnen. Vårdnadsföräldern har då hela ansvaret för barnens omvårdnad, skolutveckling, hälsa och alla övriga beslut rörande barnen. Det är möjligt för den förälder som inte anförtros ensam vårdnad att få viss insyn i barnens utveckling genom särskild fullmakt, men enbart om båda föräldrarna är överens om en sådan lösning. 

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist kan pågå i upp till två år innan ett slutligt beslut ifråga om barnens vårdnad, boende och umgänge fattats. Hela processen är mycket tärande för samtliga inblandade parter: 

  • barnen blir i regel föremål för socialtjänstens utredning.
  • båda föräldrarna får besök av handläggande socialsekreterare som utreder barnens nätverk, boendemiljö, psykiska utveckling m.fl. frågeställningar. 
  • barnens klassföreståndare, BVC-personal, övriga personer med insyn i barnens vardag kontaktas och får uttala sig om hur barnens situation ser ut.
Socialtjänstens utredning är mycket omfattande och har i många fall avgörande betydelse för rättens beslut ifråga om vad som är mest förenligt med barnen bästa. I vissa fall genomförs samarbetssamtal genom socialtjänstens försorg (Familjerätten). I andra mål prövas särskild medling för att hjälpa föräldrarna att trots pågående tvist i domstol nå en frivillig lösning.

Det är alltid att föredra om föräldrarna lyckas förlikas i en samförståndslösning för barnens bästa.

Så vinner du framgång i ett rättslig process

Det är oerhört viktigt att du anlitar ett ombud med gedigna kunskaper inom området och fingertoppskänsla för rätt argumentation under hela processens gång. För att vinna framgång i en rättslig process avseende vårdnad, boende och umgänge med barn är det direkt utslagsgivande om din argumentation vinner gehör i domstolen samt att dina åsikter blir tydliga under socialtjänstens handläggning.

Ring eller mejla advokat om vårdnad om barn

Kontakta oss
 
Skicka!
812
820
823