Ställföreträdare för barn

Vi har specialkompetens inom barnrätt och åtar oss uppdrag som ställföreträdare för barn efter förordnande från domstol. Vi ser ett barnperspektiv som en förutsättning och självklarhet i varje enskilt ärende som rör barn.

Specialkompetens inom barnrätt

Barn har rätt att företrädas av ett juridiskt biträde med specialkompetens inom barnrätt. Det kan röra sig om mål enligt Lagen om vård av unga (SFS 1990:52), eller misstanke om brott mot barn enligt Brottsbalkens (SFS 1962:700) regler. Via vårt arbete genom åren har vårt intresse för barnrätt fördjupats. Vi deltar fortlöpande i fortbildning och brinner för dessa ämnesområden.

Barns rättigheter i fokus

Det finns ett antal skyddsåtgärder stadfästa i lag för att garantera barns rättigheter. Bland annat ska barnets erfarenheter få komma till uttryck genom särskilda barnsamtal och under ledning av särskilt skolad personal.

Idag samverkar ofta speciella team för att ta till vara barns intressen. Dessa team kan bestå av 

  • polis
  • förskola eller skola
  • socialtjänst
  • sjukvård
  • övriga involverade myndigheter.

Vi ser det som avgörande att ställföreträdare för barn förstår vikten av att handla rättssäkert, med ett klart barnperspektiv i varje enskild åtgärd där barnets intresse står i fokus. 

Välkommen att kontakta EGALIA advokatbyrå!

Kontakta oss
 
Skicka!
812
831
836