Rättshjälp och rättsskydd

En rättslig tvist i domstol innebär en stor kostnad för den enskilde.

I vissa fall finns möjlighet att få del av kostnaderna för juridiskt biträde täckta via din hemförsäkring eller annan försäkring (exempelvis företagsförsäkring eller bilförsäkring) alternativt genom ansökan om rättshjälp. Reglerna om när och under vilka omständigheter rättshjälp beviljas finns tillgängliga på följande hemsidor: www.dom.se och www.rattshjalpsmyndigheten.se

Rättsskydd

Rättsskydd prövas efter särskild ansökan av det försäkringsbolag där du tecknat gällande hemförsäkring eller annan försäkring. Vi hjälper dig med själva ansökan. Ta med dig kopia av gällande försäkringsbrev till vårt inledande rådgivningsmöte.

Bodelningstvister och tvister om underhåll är oftast undantagna från rätten till rättsskydd. Är du osäker på vad som gäller för just ditt försäkringsbolag, är det bra om du ringer försäkringsbolagets rättsskyddsavdelning innan vårt inledande rådgivningsmöte. De har en skyldighet att informera om vilka villkor som gäller. 

Om rättsskydd beviljas innebär det att försäkringsbolaget betalar en viss procent av kostnaden för juridiskt biträde och att du betalar resterande procent av kostnaden. Vid vårt inledande möte går vi igenom de ekonomiska förutsättningarna för samarbetet tillsammans med dig.

Rättshjälp

Rättshjälpslagen (SFS 1996:1619) ger ett skydd för den vars inkomster är lägre än 260.000 kr per år. Rättshjälpslagstiftningen är subsidiär, vilket innebär att rättshjälp beviljas om sökanden inte har möjlighet att använda sig av rättsskydd och den sökandens inkomst understiger 260.000 kr per år. Du måste alltid betala kostnaden för den inledande rådgivningen själv. Under rådgivningstillfället görs en bedömning huruvida du har rätt till rättshjälp eller ej. Vi hjälper givetvis till med själva ansökan. Det är tingsrätten eller Rättshjälpsmyndigheten som fattar beslut huruvida rättshjälp ska beviljas eller inte. Vid beslutet tas även ställning till hur hög rättshjälpsavgift du skall erlägga. Rättshjälpsavgiftens storlek är beroende av storleken på din inkomst. När rättshjälp beviljas är det viktigt att redan från början överenskomma om en delbetalning månatligen av rättshjälpsavgiften, för att inte den slutliga avgiften ska kännas oöverstiglig när målet avslutas. Vid vårt inledande möte går vi igenom de ekonomiska förutsättningarna för samarbetet tillsammans med dig.

Kontakta oss
 
Skicka!
812
819