Brottmål och offentliga biträden

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde efter förordnande från domstol.

Vi har fördjupade kunskaper inom familjerätt, barnrätt, offentlig rätt, asylrätt, mänskliga fri- och rättigheter samt våld i nära relation. Våra kunskaper och erfarenheter vill vi använda för att på bästa sätt företräda var och en som söker vårt biträde.

Maria Fager Hohenthal är fr.o.m. år 2014 även förordnad som God Man med uppdrag inom Enköpings kommun. Hon åtar sig uppdrag som ställföreträdare för barn och har specialiserade, fördjupade kunskaper inom området.

Genom vårt arbete har vårt intresse för frågor rörande människohandel, våld i nära relation och sexuellt utnyttjande av barn fördjupats. Vi brinner för dessa frågor och deltar fortlöpande i fortbildning inom dessa ämnesområden.

Brottmål

Målsägandebiträde
Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Du som utsatts för brott har möjlighet att själv föreslå vilken jurist du önskar som ditt biträde under förundersökning och eventuell efterföljande rättegång. Att vara brottsoffer är en mycket utsatt position. Det är viktigt att du känner förtroende för den som skall biträda dig genom denna process. Mycket ofta upplever brottsoffret rättegången som ännu en kränkning mot den egna integriteten. Det är en mycket jobbig period från polisanmälan genom förundersökningsperioden och fram till avslutande beslut från åklagaren huruvida åtal skall väckas eller ej. Själva rättegången innebär också ett vridande och vändande på den bevisning som åklagare och offentlig försvarare valt att styrka sina respektive ståndpunkter på. Inte sällan känner sig målsäganden (den som utsatts för påstådd brottslig gärning) starkt ifrågasatt, vilket skapar stor psykisk press i en mycket utsatt situation.

Vi sätter en heder i att på allra bästa sätt söka skapa en relation med varje brottsutsatt. Vårt uppdrags genomförande ska ge vederbörande stöd och trygghet genom hela processen. Du ska känna dig väl informerad om hur själva rättegången kommer att gå till. I vårt uppdrag ingår även att framställa skäligt skadeståndsyrkande till rätten.

Offentlig försvarare

Om du misstänks för brott, har du under vissa förutsättningar rätt till offentlig försvarare. En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten på begäran av den misstänkte. Du har givetvis rätt att själv föreslå advokat, som du finner lämplig för uppdraget. Kostnaderna för försvaret stannar på staten, i den mån den tilltalade (den misstänkte) inte har tillräckliga medel.

Den som misstänks för brott har rätt att företrädas av advokat, som på ett opartiskt, lojalt och obundet sätt för dennes talan under hela den rättsliga processen.


Ställföreträdare för barn

När barn misstänks vara utsatta för brott, har de rätt att företrädas av objektivt och fristående juridiskt ombud. Vad gäller dessa situationer finns ett antal skyddsåtgärder stadfästa i lag för att garantera barns rättigheter. Det är av yttersta vikt att barnets erfarenheter får komma till uttryck genom särskilda barnsamtal och under ledning av särskilt skolad personal.

Idag samverkar polis, förskola-skola, socialtjänst, sjukvård och övriga involverade myndigheter ofta genom speciella team för att tillvarata barnens intressen.

Barn har rätt att företrädas av juridiskt biträde med specialkompetens inom barnrätt. Det är av yttersta vikt att det juridiska biträdet förstår vikten av att handla på ett rättssäkert sätt med ett klart barnperspektiv i varje enskild åtgärd där barnet intresse står i fokus.

Vi åtar oss uppdrag som ställföreträdare för barn efter förordnande från domstol. Det kan röra sig om mål enligt Lagen om vård av unga (SFS 1990:52) eller misstanke om brott mot barn enligt Brottsbalkens (SFS 1962:700) regler.


Offentligt biträde vid mål rörande LPT, LVM och LVU

Den som tvångsomhändertagits enligt Lagen (SFS 1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller enligt Lagen (SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall befinner sig i en extra utsatt situation. Beslutande myndighet inskränker den enskilde individens rätt till frihet på ett mycket betungande sätt. Ett sådant beslut omprövas med regelbundenhet genom särskild förhandling i förvaltningsrätten. Vid dessa förhandlingar har den tvångsomhändertagne rätt till offentligt biträde.

Vi ömmar särskilt för personer, som är utsatta för tvångsvård och åtar oss efter förordnande från rätten uppdrag som offentligt biträde i mål rörande såväl LPT som LVM och LVU.

Ring eller mejla om offentligt biträde

Kontakta oss
 
Skicka!
812
815